A

HATVANI családok

honlapja
Csak a mással megosztott tudás - igazi tudás.
Nagyapám, Nemesi Péter

1334.07.04.
Ladislaus filius Petri de Hothuon (Hatvani Péter fia: László)
tanú
A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára, I. kötet, oklevelek 1253-1413, Budapest, 1882, LXXII./85. oldal - sajtó alá rendezte Géresi Kálmán

LXXII.
Külső-Szolnok megye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Ördög András fia Miklós és atyjafiai, Márton dévai várnagy ellen Leley nevű birtok elfoglalása miatt óvást tettek. 1334. jul. 4.
Nos magister Johannes comes de Zonuk exteriori et quatuor iudices nobilium de eodem damus pro memoria, quod in congregacione nostra proclamata generáli et capitali accedens ad nostram presenciam Ladislaus filius Petri de Hothuon qui vice et persona domini sui Nicolai fily Andree fily Vrdungh Petri dicti Zungha et Simonis fily Johannis de Boghus proibuit comitem Martinum castellanum de Deva ab utilitate percepcione et occupacione medietatis possessionis Leley vocate racione suarum parcium et p onum, unde literas nostras proibitorias super hoc a nobis petit emanari, quas nos eidem concessimus communi iusticia requirente. Datum in octavis beati Ladislai regis, anno domini M CCC XXX quarto.
K i v ü l: Proibitorie pro Nicolao filio Andree fily Vrdungh Petro dicto Zungha et Simoné filio Johannis contra Martinum castellanum de Dewa super medietatem possessionis Leley.
Keskeny hártyán, zárlatán pecsét nyomaival. Lad. 4. nro. 616.
1335.03.23.
Hothwan-i [de Hothwan] Bertalan fia: Tamás
tanú
A nagykállói Kállay család levéltára , 1289-1350, 1. Kötet (A Magyar Heraldikai és genealógiai Társaság Kiadványai 1. sz., Budapest, 1943), 455./106. oldal

455.
1335. márc. 23. Péter prépost és a váradhegyfoki konvent bizonyítja, hogy István fia: Lengéi János Pál országbíró korábbi határozata értelmében székelyi Gábrián fia : János ellen elővezette tanúit, számszerint harminckét nemest, s ezek egyértelműen megerősítették, hogy székelyi János Lengéi Jánosnak Napkor [Napakur] nevű falujából egy tíz márkát érő pejlovat erőszakosan eltulajdonított. A megnevezett tanúk : tyukodi [de Tykud] Demeter fia: Dezső (aki a kérdéses időben a Tisza túlsó oldaláról tartott Napkoron át hazafelé), mahrai Péter fia : Demeter (aki Kisvárdáról [de villa Warada] jövet haladt át Napkoron), mindketten Szatmár vármegyéből ; biri-i János fia: Fábián (aki Birből ment Napkoron át Apagyra), perkedi Imre fia: Tamás, ártánházi [de Arthanhaza ] László fia: Tamás,Szabolcs vm.-ből; simái Dezső fia: Mihály, ártősteleki [de Artheusteluky ] Demeter fia : Jakab, gyügyei [de Gyuge] Péter fia : Jakab, urai János fia : Tamás, tunyogi [de Tunyg] Gergely fia : Mihály, pályi-i [de Pauli] (Ópályi) András fia : László, tyukodi Omode fia : Pál, Szatmár vm.-ből; Hatvani [de Hothwan] Bertalan fia: Tamás, Szolnok vm.-ből.
Hártyán, egy töredezett nagyobb pecséttel és egy kisebbnek töredékével. (No. 400.)
Kiadva: Anj. Okmt. III. 105/149. oldal és 150. oldal
1340.04.20.
Hothuan-i Tamás
Chahol-i Péter fia: János magister famulusa, akit megöltek
Erdélyi okmánytár, Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez, III. 1340-1359, Budapest 2008, 13./35. Oldal

13.
1340. április 20. (Gelyenes, f. V. p. Pasce) Bereck fia: János magister Zothmar vármegye ispánja szolgabíráival együtt bizonyítja, miszerint a király parancsára Gelyenesen április 20-án a nemesek és nemtelenek számára tartott közgyűlésen Chahol-i Péter fia: János magister azzal a panasszal állt elő, hogy famulusát: Hothuan-i Tamást Lascud faluban Chernete mátkája (sponsus): Lőrinc, Chako (d) Lőrinc fiai: Miklós és Tamás, Márk fia: Miklós, Lodomer fia: Miklós, Fafeu (d) Mihály és Zeuke fia: Mihály megölték és tíz márkát elvettek tőle. Ezt az állítást az esküdtek, a nemesek és a nemtelenek egyaránt megerősítették.
Eredeti, hártyán, hátlapján öt pecsét nyomaival, Kemény József gyűjteménye (DF 253431). • Regeszta: EMOkl 64. sz. (április 26-ra keltezve) — AOkl XXIV. 238. sz.
1366.07.10.
Johannes filius Saul, Nicolaus filius Johannis, Johannes filius Petri, Nicolaus filius Johannis, Jacobus filius Petri nobiles de Hotthuan
tanúk
A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára, I. kötet, oklevelek 1253-1413, Budapest, 1882, CLXXXI./267. oldal - sajtó alá rendezte Géresi Kálmán

CLXXXI.
Bebek István országbíró Petri Andrásnak a Víd fiai: Pásztó és András- valamint Irinyi Márton ellen, egy felől Petri és Vezend- más felöl Iríny és Portelek közt fekvő bizonyos vitás birtokrész miatt indított ügyében hosszas perfolyam s ismételt határjárások és tanúvallatások titán az alperesek részére perdöntő esküt ítél. Visegrád, 1366. július 10.
(Nos Stephanus Bubek) iudex curie domini Lodovici dei grácia regis Hungarie damus pro memória, [...] Johannes filius Saul, Nicolaus filius Johannis, Johannes filius Petri, Nicolaus filius Johannis, Jacobus filius Petri nobiles de Hotthuan [...]
Hártyán, melynek szélei vízfoltoktól vannak megrongálva; hátán záró pecsét nyomai láthatók. Lad. 10. nro. 91.
1369.09.10. után és 10.12. előtt
Hotwan-i Péter fia: Jakab, Hothuan-i Fekete (Nigrus) János és Veres (Rufus) Miklós
tanúk
A Perényi család levéltára 1222-1526, MOL MTA Történettudományi Intézet, Budapest 2008, 116./80. oldal - Közzéteszi:Tringli István

116.
[1369. szeptember 10. után] A váradi káptalan jelentése Imre erdélyi vajdának és szolnoki ispánnak, hogy bírói levelére Mihály karpapot, a Szentlélek-oltár igazgatóját küldte ki tanúbizonyságul Keurus-i Gergely királyi (!) ember mellé, aki a mostani királyi hadoszlás 15. napján (szept. 10.) kiszállt a Szolnok megyei Orbo-ra tanúvallatást tartani, ahol az alperes: Zenthmyklos-i László fia: László nem jelent meg. A tanúk azt vallották, hogy Orbo birtok Mog-i Miklós fia: Jánosé volt, és őt illette, és illeti most is örökség jogán, azonban ősei a békétlen időkben (tempore inpacato) onnan eltávoztak, és így az alperes ősei telepedtek le ott, elfoglalva azt, és élik ma is jogtalanul. - A kihallgatott tanúk - közvetlen határosok (commetanei inmediati): Kege-i Márton fia: János, Chahol-i János fia: János, Kege-i Márton fiának: Jánosnak fiai: Jakab és Mihály, Kege-i Jakab fia: János, Zakachy-i Jakab fia: György, Pethe fia: György, Barthauelge-i István fia: András, Chan-i Endre fiai: Miklós és Lőrinc, Zuna-i László, Parlag-i János fiai: Jakab, Mihály, Miklós és László, Parlag-i Synka fia: Péter, Barchaueulge-i Pál fia: István; Szolnok megyebéli nemesek: Doba-i Beche fia: Miklós, Kereztur-i Zeuke fia: Sebestyén, Doba-i Veres (Rufus) Miklós, Samson-i János fia: László, Doba-i Miklós fia: Balázs, Mendzenth-i Gergely fia: György, Keurus-i Dobó, Keurus-i Miklós fia: László, Pele-i Lőrinc fia: István, Hotwan-i Péter fia: Jakab, Kauas-i Fülöp fia: Miklós, Mendzenth-i Mátyás fia: Antal, Zudrou-i Mihály, Tyuis-i István fia: Lőrinc, Zuna-i János fia: János, Hothuan-i Fekete (Nigrus) János és Veres (Rufus) Miklós (Johanne nigro et Nicolao rufo de Hothuan – H.Cs.), [...]
* Az oklevél dátuma az átíráskor tollban maradt, 1369. szeptember 10. után és október 12. előtt kelt. Átírta a váradi káptalan 1369. október 14-én, amit Imre vajda 1369. december 21-én írt át. DL 70653. Saswar, majd csütörtökön Zazfalw birtokon háromvásári kikiáltással megidézte Peren-i Jánost [Belthewk-i Dragffy Miklós és ha: Bertalan ellenében] György-nap nyolcadára a khályi jelenlét elé, oklevelei bemutatására, és kilenc márka bírságnak az országbíró és a másik fél részére való megfizetésére.
Tartalmilag átírta Szapolyai István nádor 1498. november 5-én. DL 71068. 2. - Ezt átírta II. Ulászló 1506. november 14-én. DL 71101.
1393.10.20.
Nicolaus filius Johannis vel Blasius filius Jacobi de Hothven
tanúk
A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára, I. kötet, oklevelek 1253-1413, Budapest, 1882, CCLXXVIII./452. oldal - sajtó alá rendezte Géresi Kálmán

CCLXXVIII.
A váradi káptalan Mária királynénak Budán, sept. 27-én kelt rendeletére jelenti, hogy Dengelegi János fiait: Bertalant és Lászlót, bizonyos rezegei rész birtokába melyet zálogjogon szereztek, ellenmondás nélkül beiktatta1393. oct. 20.
Nos capitulum ecclesie Waradiensis significamus tenoré presencium quibus expedit universis, quod nos literas serenissimi principis domine Marié dei grácia inclyte regine Hungarie Dalmacie Croacie etc. omni cum reverencia recepimus in hec verba: Maria dei grácia regina Hungarie Dalmacie Croacie etc. fidelibus suis capitulo Waradiensi salutem et gráciám. Dicit nobis Bartholomeus filius Johannis de Dengeleg sua ac Ladislai fratris sui uterini in personis, quod ipsi in domínium cuiusdam porcionis possessionarie in possessione Rezege nuncupata in comitatu Zathmariensi existentis impignoraticionis titulo ipsos attinentis legitimé vellent introire si contradiccio cuiuspiam ipsis non obviaret in hac parte; super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, quo presente Nicolaus filius Johannis vel Blasius filius Jacobi de Hothven aut Stephanus .... eres an Stephanus de Zima alys absentibus homo regius ad faciem dicte porcionis possessionarie Rezege vocate vicinis et commetaneis suis universis inibi legitimé convocatis et presentibus accedendo, introducat prefatos Bartholomeum et Ladislaum in dominium eiusdem statuatque eandem eisdem iure quo ad ipsos dinoscitur pertinere possidendam si non fuerit contradictum [...]
Hártyán, hátán pecsét nyomaival. Lad. 12. nro. 100.
1400.08.28.
Hatvan-i Miklós mester
Szabolcs megye alispánja
Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410), MOL II. Forráskiadványok 3., Akadémiai Kiadó, Budapest 1956, 467./57. oldal - osszeállította Mályusz Elemér

467.
Aug. 28. (in Kallov, in Agustini) Hatvan-i Miklós mester, Szabolcs megye alispánja és a négy szolgabíró bizonyítják, hogy bírói székükből kiküldött megbízottjaik, Kerch-i Péter és László fia Péter (de eadem) megállapítása szerint Petenehaza-i Tar (dictus) László ia Jakab Kallo-i Leukes fia Miklós mesternek Zakalus (dictus) Péter nevű Laskud-i jobbágyát most aratás után ennek a birtoknak a határánál megsebesítette.
Papíron, zárlatán két gyűrűspecsét töredékével és harmadik nyomával. Dl. 53.076. Kállay cs. lt.
1400.08.28.
Hathwan-i Miklós mester
Szabolcs megye alispánja
Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410), MOL II. Forráskiadványok 3., Akadémiai Kiadó, Budapest 1956, 468./57. oldal - osszeállította Mályusz Elemér

468
Aug. 28. (in Kalló, in Agustini) Hathwan-i Miklós mester, Szabolcs megye alispánja és a négy szolgabíró ítéletlevele. Amidőn una cum aliis ceteris nobilibus dicti nostri comitatus potioribus bírói székükön ítélkeztek, Kallo-i Lewkws (Lewkus) fia Miklós mester előadta, hogy Kwuer (dictus) István nevű Kallo-i jobbágya Agria civitas-ban pénzt hagyott, amelyet Kallo-i János jobbágya, Kesa (dictus) Mathe álnokul megszerzett s bort vásárolt rajta, ő azonban ezt elvette tőle. Kérdésére, hogy helyesen cselekedett-e, eljárását helyben hagyják, Keuer Istvánt pedig felhatalmazzák, hogy Kessa (dictus) Mathe ellen bármikor keresetet indítson.
Papíron, hátlapján négy gyűrűspecsét nyomával. Dl. 53.077. Kállay cs. lt.
1400.10.06.
Hathuan-i Miklós mester
Szabolcs megye alispánja
Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410), MOL II. Forráskiadványok 3., Akadémiai Kiadó, Budapest 1956, 534./65. oldal - osszeállította Mályusz Elemér

534.
Okt. 6. (in possessione Semyen, VIII. die Michaelis) Hothuan-i Miklós mester, Szabolcs megye alispánja és a négy szolgabíró előtt Panyla-i János és Pany-la-i Leukus fogott bírák közbenjárására egyezséget kötve kölcsönösen elengedik az egymást terhelő esküket. Jánosnak ugyanis sola sua in persona meg kellett volna esküdnie, hogy Leukust nem sebezte meg, famulusának megverése miatt pedig három márkát kellett volna fizetnie, ugyanő fiával : Lászlóval tartozott volna esküt tenni, hogy Leukustól négy köböl gabonát és két köböl árpát nem vett el hatalmasul, ez a fia tizenkettedmagával köteles lett volna esküt tenni, hogy Leukuson nem ejtett két nehéz sebet, János pedig hatodmagával arra, hogy ugyanazon nem ejtett egy sebet, végül Bereck nevű jobbágyának elfogása miatt hat márka lefizetése terhelte volna ; viszont Leukusnak arra kellett volna hatodmagával megesküdnie, hogy János fia Lászlót kétszer nem sebesítette meg. Megállapodnak továbbá, hogy János vízkereszt nyolcadán (1401 jan. 13.) 32 frtot fizet Leukusnak egyik jobbágyának lováért, másik lováért pedig 13 frtot per centum denarios. A korábbi osztályt érvényben hagyva kimondják, hogy helyesbítése csak bírói úton kereshető. Item iobagiones suos universos in pacis quiete conservare promiserunt. Végül érvényteleneknek nyilvánítva összes perbeli okleveleiket megígérik, hogy nem fogják egymást nec cum litteris regalibus et neque palatinalibus in curiam regiam vei palatinalem megidéztetni, a megegyezés megtartására pedig 50 márka bánatpénz terhe alatt kötelezik magukat.
Papíron, két példányban, hátlapján három gyűrűspecsét töredékével. Dl. 53.081. Kállay cs. lt.
1400.10.06.
Hathvan-i Miklós mester
Szabolcs megye alispánja
Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410), MOL II. Forráskiadványok 3., Akadémiai Kiadó, Budapest 1956, 535./65. oldal - osszeállította Mályusz Elemér

535.
Okt. 6. (in Semyen, VIII. die Michaelis) Hathvan-i Miklós mester, Szabolcs megye alispánja és a négy szolgabíró bizonyítják, hogy Panyla-i László fia István elengedte Panyla-i Jánosnak az esküt, amelyet Semyen birtokon hatodmagával annak bizonyítására kellett volna letennie, hogy István jobbágyától két lovat és egy ökröt nem vett el.
Papíron, zárlatán három gyűrűspecsét töredékével. Dl. 53.080; Kállay cs. lt.

Creative Commons License Dr. Hatvany Béla Csaba 2002-2017 Némely jog fenntartva.
Web Stats Analyzer